Uitnodiging Ledenvergadering

Printen

Is deze nieuwsbrief niet leesbaar, klk dan hier.

kop nieuwsbrief

datum: 27 september 2020
   
 

Agenda ledenvergadering vv Peursum te houden op maandag 9 december 2019, 20.15 uur kantine vv Peursum

Inloop 19:45 uur

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen, berichten van verhindering
 3. Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 6 december 2018
 4. Jaarverslag 2018-2019 van het bestuur
 5. Financieel jaarverslag over het afgelopen seizoen 2018-2019
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Jaarverslag en jaarrekening:

7.a.      voorstel te besluiten tot goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening

7.b.      voorstel te besluiten tot decharge van het bestuur aangaande het gevoerde beleid over seizoen 2018-2019

 1. Verkiezing kascommissie
 2. Pauze
 3. Begroting seizoen 2019-2020

10.a.      Toelichting op de begroting seizoen 2019-2020

10.b.      Voorstel tot vaststellen van de contributie seizoen 2019-2020

10.c.      Voorstel tot vaststellen van de begroting seizoen 2019-2020

 1. Bestuursverkiezing:

11.a.    Ingevolge het rooster van aftreden is aftredend:

bestuurslid Peter van de Graaf (Penningmeester). Peter van de Graaf stelt zich herkiesbaar . Het bestuur stelt voor hem wederom als Penningmeester te benoemen.

11.b. Voorzitter Ad van der Aa stelt zich niet herkiesbaar en zal zijn functie van Voorzitter per omgaande neerleggen.

11.c. Secretaris Lianne Stam stelt zich per 31 maart 2020 niet herkiesbaar en zal haar functie als Secretaris per 31 maart 2020 neerleggen.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

 

 

 

Geen nieuwsbrief meer ontvangen? klik hier

Wijzig je aanmelding