Agenda ledenvergadering vv Peursum te houden op donderdag 6 december 2018, 20.30 uur kantine vv Peursum

Inloop 20:00 uur

1. Opening.

2. Ingekomen stukken en mededelingen, berichten van verhindering

3. Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering gehouden op 17 november 2017 en 7 juni 2018

4. Jaarverslag 2017-2018 van het bestuur

5. Financieel jaarverslag over het afgelopen seizoen 2017-2018

6. Verslag van de kascommissie

7. Jaarverslag en jaarrekening:

7.a.      voorstel te besluiten tot goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening

7.b.      voorstel te besluiten tot decharge van het bestuur aangaande het gevoerde beleid over seizoen 2017-2018

8. Verkiezing kascommissie

9. Begroting seizoen 2018-2019

9.a.      Toelichting op de begroting seizoen 2018-2019

9.b.      Voorstel tot vaststellen van de contributie seizoen 2018-2019

9.c.      Voorstel tot vaststellen van de begroting seizoen 2018-2019

10. Pauze

11. Peursum 2.0: presentatie stand van zaken

12. Nieuwbouw vv Peursum

13. Bestuursverkiezing:

13.a.    Ingevolge het rooster van aftreden is aftredend:

bestuurslid Lianne Stam-Zwijnenburg (secretaris). Lianne Stam-Zwijnenburg stelt zich         herkiesbaar voor 1 jaar.

14. Rondvraag

15. Sluiting


11 okt 2019
Klaverjassen
 • 08 nov 2019
  Klaverjassen
 • 09 nov 2019
  Oktoberfest
 • 06 dec 2019
  Klaverjassen
 • 20 dec 2019
  Boutkaarten
 • vvPeursum