Agenda ledenvergadering vv Peursum te houden op vrijdag 17 november 2017, 19.30 uur kantine vv Peursum

 

Inloop, 19.30 uur

 

Aanvang, 20.00 uur

 

1.            Opening

 

2.            Ingekomen stukken en mededelingen, berichten van verhindering

 

3.            Vaststellen van de notulen van de vorige algemene ledenvergaderingen gehouden op 30-09-2016,   24-10-2016, en 07-04-2017

 

4.            Jaarverslag 2016-2017 van het bestuur

 

5.            Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar 2016-2017

 

6.            Verslag van de kascommissie

 

7.            Jaarverslag en jaarrekening:

 

7.a.         voorstel te besluiten tot goedkeuring van het jaarverslag en de jaarrekening

 

7.b.         voorstel te besluiten tot decharge van het bestuur aangaande het gevoerde beleid over seizoen 2016-2017

 

8.            Verkiezing kascommissie

 

9.            Pauze

 

10.          Begroting seizoen 2017-2018:

 

10.a.       Toelichting op de begroting seizoen 2017-2018

 

10.b.       Voorstel tot vaststellen van de contributie seizoen 2017-2018

 

10.c.       Voorstel tot vaststellen van de begroting seizoen 2017-2018

 

11.          Bestuursverkiezing:

 

11.a.       Ingevolge het rooster van aftreden zijn aftredend:

 

Bestuurslid Ad van der Aa (voorzitter). Ad van der Aa stelt zich herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hem    wederom als voorzitter te benoemen

 

Bestuurslid Richard de Koning. Richard de Koning stelt zich niet herkiesbaar

 

11.b.       Voorstel bestuurssamenstelling

 

11.c.       Benoeming commissie van advies voor bestuurlijke vernieuwing

 

12.          Rondvraag

 

13.          Sluiting

 


09 juni 2018
Toernooien
 • 16 juni 2018
  Toernooien
 • 18 juni 2018
  Ouder-Kind voetbal
 • 19 juni 2018
  Ouder-Kind voetbal
 • 20 juni 2018
  Ouder-Kind voetbal
 • 21 juni 2018
      08:00 - 17:00
  Ouder-Kind voetbal
 • 22 juni 2018
  Tentenkamp
 • 22 juni 2018
      08:00 - 17:00
  Ouder-Kind voetbal
 • 23 juni 2018
  Toernooien
 • 30 juni 2018
  Slotdag
 • vvPeursum